elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Jak można uzyskać zwrot podatku Niemcy?

Wiele osób pracuje poza granicami kraju i w ramach wykonywanej pracy w poszczególnych krajach europejskich opłaca regularnie podatki. W wielu krajach europejskich można uzyskać możliwość odzyskania części zapłaconego podatku w ramach korzystania z różnych ulg, które w ramach systemu podatkowego danego kraju funkcjonują. W poszczególnych krajach nieco inaczej wygląda zarówno procedura starania się o zwrot podatku Niemcy a jednocześnie odmienne są również sumy, które można odzyskać. Przy staraniu się o Read the rest of this entry »

Zakładanie oraz prowadzenie ltd

Wiele osób rozważa prowadzenie firmy poza granicami kraju. Obecnie coraz więcej informacji o korzyściach z prowadzenia firm poza granicami kraju na terenie UE sprawia, że coraz większa liczba osób rozważa opcję skorzystania z takiej możliwości. Jednocześnie prowadzenie ltd może zapewnić również przy znacznie mniejszych pieniądzach, które trzeba zainwestować w samo założenie firmy znacznie większy prestiż. Jednocześnie założenie firmy o takiej samej formie prawnej na Read the rest of this entry »

Akceptacja zatrudnienia w formie pracy tymczasowej

Chęć podejmowania pracy tymczasowej nie była również zależna od poziomu wykształcenia, ale jednocześnie w badanej populacji bezrobotnych przeważały osoby młode (15-25 lat), które stanowiły 41,9% wszystkich wyrażających bezwarunkową zgodę na zatrudnienie w tej formie. Pozostałe kategorie wieku były zdecydowanie mniej licznie reprezentowane, przy czym najmniejszy odsetek stanowiła populacja osób po 56. roku życia (2,9%). Należy jednocześnie podkreślić, że prawie 1/5 bezrobotnych w wieku 46-50 lat również była zainteresowana pracą tymczasową. Wskazuje to na zróżnicowane przyczyny tego rodzaju postaw. Może to bowiem wynikać zarówno ze znajomości zasad funkcjonowania tej formy i korzyści płynących z tego faktu, jak i z braku informacji na ten temat. Wydaje się jednak, że głównym powodem jest także bezwarunkowa chęć uzyskania zatrudnienia, o czym świadczy rozkład wypowiedzi (akceptują ją bezwarunkowo ludzie młodzi i w rocznikach najwyższej aktywności zawodowej, gdzie znaczenie ma również konieczność zabezpieczenia bytu materialnego rodzinie).

Read the rest of this entry »

Aktywność edukacyjna bezrobotnych – kontynuacja

Podobny brak zależności wystąpił w badaniu relacji między poziomem wykształcenia respondentów a ich dodatkowymi kwalifikacjami. Mimo to zaobserwowano, że co czwarty bezrobotny z wykształceniem zasadniczym zawodowym pozytywnie wypowiedział się na ten temat oraz częściej niż co trzecia osoba poszukująca pracy z wykształceniem średnim zawodowym. Ankietowani, reprezentujący pozostałe poziomy wykształcenia, charakteryzowali się znacznie mniejszym udziałem w populacji ogólnej. Świadczy to o największej aktywności edukacyjnej osób mających wykształcenie zawodowe, które po ukończeniu procesu kształcenia ten zawód posiadały. Być może ich dotychczasowe doświadczenia w poszukiwaniu pracy, które kończyły się odmową pracodawcy, umocniły ich w przekonaniu, że umiejętności, którymi dysponują są niewystarczające, a zatem wymagają uzupełnienia. W świetle tego zdziwienie budzi niewielki odsetek osób z wykształceniem ogólnym (11,2%) oraz podstawowym (12,4%) poszukujących pracy, które uczestniczyły wcześniej w kursach i szkoleniach, bowiem właśnie one powinny w pierwszej kolejności uzupełniać swoje kwalifikacje.

Read the rest of this entry »

Nierówności na rynku pracy ze względu na wiek cz. II

Niewykorzystanie czynnika pracy może w konsekwencji hamować rozwój regionu. To człowiek jest najcenniejszym bogactwem każdego kraju i regionu, i to on decyduje o wykorzystaniu pozostałych czynników produkcji, czyli ziemi i kapitału. Powstaje zatem pytanie, jaką gospodarkę stać na takie marnotrawstwo.

Read the rest of this entry »

Poszukiwanie pracy przez bezrobotnych cz. II

Najczęściej bezrobotni uważali, że będą poszukiwać pracy w dowolnym zawodzie (w każdym, bez znaczenia), byleby tylko pracować. Na możliwość tę wskazywało ponad 10% odpowiedzi osób ankietowanych. Świadczy to o złej sytuacji na regionalnym rynku pracy, gdzie znaczącą większość stanowią bezrobotni długotrwale poszukujący zatrudnienia. Można zatem sądzić, że mimo braku własnej aktywności w celu znalezienia pracy, większość osób w sposób rzeczywisty jej potrzebuje. Jeśli bowiem dodalibyśmy do tych wypowiedzi inne, świadczące o całkowitym zniechęceniu dotychczasowymi wynikami poszukiwań, a mianowicie „w zawodzie, który pozwoli mi zarobić”, „praca fizyczna” oraz „zawód nie wymagający określonych kwalifikacji” to pojawi się pełny obraz braku ofert pracy dla określonych kategorii zawodowych reprezentowanych przez bezrobotnych.

Read the rest of this entry »

Charakterystyka grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – osoby starsze cz. II

Powyższe uwagi sprawiają, że dla osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego powinno się przewidywać stworzenie systemu wspomagającego chęć do podnoszenia poziomu kwalifikacji. Przewidziane instrumenty powinny mieć charakter specyficzny, gdyż osoby te są postrzegane jako grupa trudno rozwojowa i mało elastyczna. W celu ograniczenia nierównowagi na rynku pracy polecalibyśmy również rozwój nietypowych form zatrudnienia i organizacji pracy, które mogą stanowić zachętę do wydłużania życia zawodowego. Stwarzają one bowiem osobom starszym szansę stopniowego, płynnego przechodzenia na emeryturę, tworząc swoisty pomost między zatrudnieniem w pełnym wymiarze czasu pracy a całkowitą biernością zawodową. Konieczne jest również zwiększanie atrakcyjności pracy jako źródła dochodu wobec źródeł alternatywnych, czyli radykalne powstrzymanie zniechęcania osób starzejących się do udziału w rynku pracy, które polega na ograniczeniu możliwości uzyskiwania nieuprawnionych świadczeń rentowych oraz wczesnych emerytalnych. Niemałe znaczenie w kontekście aktywizacji zawodowej osób starszych ma także eliminacja praktyk dyskryminacyjnych pracodawców. Wyniki badań naukowych i potoczne obserwacje wskazują w szczególności na istnienie związku między uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia a wiekiem. Potrzeba ta wydaje się bezsporna, a zapewniać ją powinny rozwiązania prawne, konsekwentnie egzekwowane przez odpowiednie instytucje oraz samych zainteresowanych.

Walka z bezrobociem, szczególnie wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym jest jednym z podstawowych zadań współcześnie realizowanej polityki rynku pracy. Częścią tego planu jest opracowana przez MPiPS Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich 2000-2006, która jako jeden z celów wskazuje na wzmacnianie polityki równości szans na rynku pracy, czyli stworzenie równości dostępu do zatrudnienia dla kobiet oraz dla młodzieży (Auleytner 2005, s. 125-126).

Przyjrzyjmy się zatem badaniom, które zrealizowano w ramach projektu, finansowanego z funduszy strukturalnych, które mają na uwadze przede wszystkim rozpoznanie sytuacji wśród wymienionych marginalizowanych grup.

Preferencje zatrudnieniowe bezrobotnych

Ponadto aktywność edukacyjna badanej populacji była dość duża, przy czym koncentrowała się na umiejętnościach, które nie zawsze wynikały z zapotrzebowania pracodawców, była jednak konsekwencją powszechnie występujących tendencji w oferowanych kierunkach szkoleń, które nie zawsze mają związek ze strukturą popytu na pracę. Może to mieć kluczowe znaczenie dla realizowanego projektu, przy zachowaniu wszelkich reguł przyczyniających się do zwiększenia efektów jego realizacji, a więc uwzględnieniu: kierunków kształcenia preferowanych przez przedsiębiorców, dotychczasowych kwalifikacji osób poszukujących pracy oraz dodatkowych umiejętności, które nabyli w dotychczasowych staraniach o pracę.

Read the rest of this entry »

Osoby długotrwale bezrobotne

Najmniej liczną kategorię stanowili bezrobotni, którzy pozostawali bez pracy od 4 do 6 miesięcy, oraz ci, którzy nie mogli znaleźć zatrudnienia przez cały rok. Były to głównie osoby rejestrujące się od połowy 2005 r. Ponadto dość licznie reprezentowana była populacja osób poszukujących pracy do 3 miesięcy. Stanowili oni prawie 1/5 wszystkich uczestników wywiadów i rejestrowali się tylko w 2006 r. (ok. 12% ankietowanych). Jednocześnie przeważali w tych kategoriach mężczyźni, przy czym szczególnie dotyczyło to grupy osób poszukujących pracy do 3 miesięcy, w której ich udział wyniósł 58,0%. We wszystkich kategoriach dominowali ludzie młodzi, których udział wśród ogółu poszukujących pracy kształtował się od 65,7% (bezrobotni do 3 miesięcy) do 56,3% (bezrobotni od 7 do 12 miesięcy). Mieli oni głównie wykształcenie średnie i zasadnicze zawodowe. Zauważono również, że podobnie jak wśród długotrwale bezrobotnych, dominowali w poszczególnych grupach mieszkańcy wsi.

Read the rest of this entry »

Postawy bezrobotnych

Powyżej scharakteryzowane wielkości świadczą o niewielkiej aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia, co jednak może być konsekwencją nie tylko biernych postaw samych bezrobotnych, a w znacznym stopniu wynikać z niedostosowania instrumentów wpływających na ich aktywizację zawodową do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. Jest to dość powszechne zjawisko na obszarze całej Polski, które świadczy o niskiej efektywności działań podejmowanych przez powiatowe urzędy pracy, wynikającej jednak nie tylko z braku dostosowania ich działania do potrzeb lokalnych rynków pracy, ale przede wszystkim z braku możliwości finansowych i organizacyjnych publicznych służb zatrudnienia. Obserwuje się bowiem, że przeciętna efektywność7 głównych programów polityki rynku pracy kształtuje się od dawna na następujących poziomach (Kryńska 2001, s. 57):

Read the rest of this entry »