elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Archive for the ‘Biznes’ Category

WPŁYW STRUKTURY ZATRUDNIENIA PRZED TRANSFORMACJĄ USTROJOWĄ NA BEZROBOCIE CZ. III

W celu zbadania, czy istnieje związek między typem gminy ze względu na strukturę zatrudnienia w 1988 r. a bezrobociem rejestrowanym wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w 1996 r. zastosowano test niezależności4 X2. Empiryczna wartość tego test dla klasyfikacji gmin pod względem ich typów i poziomu bezrobocia wyniosła 51,08. Pozwoliło to odrzucić hipotezę o niezależności już na poziomie istotności 0,0001, co świadczy o istotnej statystycznie zależności zmiennych, według których dokonano podziału gmin. Wnioskujemy więc, że istnieje dowód zależności natężenia bezrobocia w gminie wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w 1996 r. od struktury zatrudnienia w gminie przed transformacją społeczno-gospodarczą. Siła tego związku jest dość duża, o czym świadczy wartość skorygowanego współczynnika kontyngencji: 0,64 (skorygowany współczynnik kontyngencji przyjmuje wartości z przedziału (0,1) i informuje o sile zależności. Charakter gospodarki w gminach w 1988 r., przejawiający się w struktu-

Test x2 służy do sprawdzenia, czy zmienne, według których dokonano podziału zbiorowości statystycznej, są niezależne. Hipoteza zerowa, którą w tym przypadku weryfikujemy, brzmi: N – elementowa próba losowa pochodzi z takiej zbiorowości generalnej, w których występuje stochastyczna niezależność zmiennych losowych. Hipotezę zerową odrzucamy, gdy tzw. teoretyczna wartość statystyki %2 jest mniejsza od empirycznej wartości statystyki x2> wyznaczanej według odpowiedniego wzoru. Teoretyczną wartość statystyki odczytujemy z tablic rozkładu wartości krytycznych tego testu. rze zatrudnienia, w dużym stopniu wpłynął na zróżnicowanie gmin pod względem natężenia bezrobocia wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w 1996 r.

Bardzo często w analizie rynków pracy stosuje się grupowanie oparte na strukturze zatrudnienia ze względu na działy gospodarki: usługi, przemysł i rolnictwo. Warto jednak – w celu uwzględnienia specyfiki obszaru obecnego woj. zachodniopomorskiego – wyodrębnić gminy o dużej roli rolnictwa uspołecznionego.

WPŁYW STRUKTURY ZATRUDNIENIA PRZED TRANSFORMACJĄ USTROJOWĄ NA BEZROBOCIE CZ. II

Według tej metody wynika, że gminy województwa zachodniopomorskiego w 1988 r. miały charakter jednostek mieszanych z tendencją do rolniczego. Podczas typizacji największa grupa gmin skoncentrowała się w typie mieszanym (typ B), aż 63%. Trudno jest w nich zdecydować, która gałąź gospodarki narodowej dominuje w strukturze zatrudnienia są tu więc gminy z przewagą zatrudnienia w rolnictwie i mniejszym udziałem zatrudnienia w przemyśle i usługach.

Około 1/5 ogółu stanowią gminy rolnicze (typ z\), czyli o dużym zatrudnieniu w rolnictwie. Jednak w tej typologii nie jesteśmy w stanie określić, czy zatrudnienie to dotyczy gospodarki uspołecznionej, czy też nieuspołecznionej.

Grupę 13% stanowią gminy zurbanizowane, ubogie w przemysł (typ L), znajdujące się przeważnie na obrzeżach większych jednostek osadniczych, będące ich „sypialniami” łub gminy z dominacją wysoko wyspecjalizowanych usług (np. gminy turystyczne). Klasycznym przykładem są tu gminy Dobra Szczecińska, Manowo, Kołobrzeg, Mielno, Rewal czy Międzyzdroje.

Tylko z dwóch jednostek – gminy Dziwnów i Tuczno – został utworzony typ gmin centralnych (typ H), w których zatrudnienie ludność wiejska znajduje wyłącznie w usługach oraz częściowo w przemyśle. Kolejne dwie jednostki – Police i Gryfino, zakwalifikowane zostały do typu gmin zurbanizowanych z przemysłem (typ D). Są to gminy o wysokim stopniu rozwoju ekonomicznego, a w ich zatrudnieniu również dominuje przemysł i usługi (głównie wysoko wyspecjalizowane, tzw. technopolie). W województwie w 1988 r. nie wyznaczono gmin: typu C, typu F i typu G.

WPŁYW STRUKTURY ZATRUDNIENIA PRZED TRANSFORMACJĄ USTROJOWĄ NA BEZROBOCIE

Zbadanie wpływu struktury zatrudnienia przed transformacją społeczno – gospodarczą na poziom bezrobocia i strukturę bezrobotnych poprzedzone jest typologią funkcjonalną gmin na podstawie danych o zatrudnieniu ogółu ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Wykorzystano w tym celu dane pochodzące ze spisu powszechnego 1988 roku.

O poziomie rozwoju gmin ocenianym przez pryzmat struktury zatrudnienia decydują proporcje między zatrudnionymi w rolnictwie, przemyśle i pozostałych gałęziach gospodarki narodowej. Z tego punktu widzenia za K. Duczkowską-Małysz2 wyróżniono 8 typów gmin: gminy rolnicze, gminy mieszane, gminy uprzemysławiane, gminy zurbanizowane z przemysłem, gminy zurbanizowane ubogie w przemysł, gminy przemysłowe, gminy centralnie uprzemysłowione, gminy centralne. Ten podział gmin zastosowany będzie w opracowaniu w celu zbadania wpływu charakteru struktury zatrudnienia w gminie tpo/.iomu ro/wojul na natężenie bezrobocia i strukturę bezrobotnych. Graficznie przedstawiono strukturę zatrudnienia z.a pomocą wykresu trójkątnego Ossana (patrz rys. 4,3)’.

Typy gmin: A – rtHrro R – m.p-szane C – uprzemysławiane. D – zurbanizowane z przemysłem. E – zurbanizowane ubogie w przemysł, F – przemysłowe. G – centralnie uprzemysłowione, H – ceniraine

Wykres trójkątny Ossana służy do przedstawiania zjawiska, które można scharakteryzować za pomocą trzech elementów w tym przypadku trzech sektorów gospodarki narodowej: przemysłu i rzemiosła, włącznie z budownictwem, rolnictwie i leśnictwie oraz usług zarówno produkcyjnych, jak i nieprodukcyjnych. Wykres stanowi trójkąt równoboczny, którego każdy z boków stuży za oś układu. Każda z osi charakteryzuje jeden z elementów struktury, zaś charakterystyki tych elementów wyraża się w procentach. Wyrazem graficznym wykresu jest punkt, którego położenie wewnątrz trójkąta jest określone przez wartości procentowe badanych elementów, a odczytywane na odpowiednich osiach.

POZIOM BEZROBOCIA – UJĘCIE TYPOLOGICZNE

Przedstawienie analizowanego problemu rozpocząć należy od charakterystyki natężenie bezrobocia. Dla w miarę pełnego obrazu uwzględniono zarówno dane o bezrobotnych zarejestrowanych, jak i uznanych za całkowicie i częściowo zbędnych przez użytkowników gospodarstw rolnych.

Read the rest of this entry »

WŁADZE LOKALNE I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Niekwestionowany wpływ na rozwój przedsiębiorczości w gminie mają władze lokalne. Od ich życzliwości i pomocy świadczonej firmom (zwolnienia podatkowe, tworzenie niezbędnej infrastruktury, organizacja instytucji wspomagających przedsiębiorczość lokalną itp.) zależy stopień zaawansowania działalności pozarolniczej w gminie.

Read the rest of this entry »

Tworzeniu nowych miejsc pracy sprzyja turystyka

Ideę przedsiębiorczości należy także włączyć do programów nauczania młodego pokolenia. Istnieje bowiem opinia, że przedsiębiorczości można nauczyć się w szkole. Wyposażenie młodzieży w umiejętności niezbędne do poruszania się w nowych realiach gospodarki rynkowej przez różnego typu dodatkowe kursy i zajęcia jest co najmniej konieczne. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której młody człowiek zakłada, że bezpośrednio po ukończeniu szkoły pójdzie na zasiłek dla bezrobotnych. Obowiązkowe wprowadzenie we wszystkich szkołach w Polsce tych programów przyczyniłoby się znacznie do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a pośrednio do zmniejszenia rozmiarów bezrobocia.

Read the rest of this entry »

Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce

U podstaw zainteresowania przedsiębiorczością leży pogarszająca się sytuacja dochodowa lokalnych społeczności wiejskich. W Polsce istnieje jednak dość duże zróżnicowanie pod tym względem. W jednych gminach obserwuje się znaczny wzrost podmiotów gospodarczych, w innych masowym zjawiskiem jest natomiast bezradność i oczekiwanie pomocy z zewnątrz.

Read the rest of this entry »

Biuro rachunkowe Śląsk ma szerokie grono klientów

Biuro rachunkowe śląsk ma szerokie grono klientów. Warto odwiedzać takie biuro, poszukując solidnego partnera do współpracy. Niejedna osoba takiej współpracy pragnie oraz potrzebuje. Wysoka jakość rachunkowych działań na pewno ma znaczenie. Na Śląsku pracować trzeba dobrze, solidnie, od rana do wieczora. Rachunkowość jest bardzo wymagającą dziedziną współpracy. Do biura rachunkowego fatyguje się wiele firm, które nie zatrudniają księgowych i nie mają zamiaru bynajmniej ich zatrudniać. Read the rest of this entry »

Formularze PIT są dostępne w urzędach skarbowych

Formularze PIT są potrzebne. Zeznania są składane co miesiąc lub raz w roku. Wszystko zależy, czy ktoś jest pracownikiem, czy osobą niezależną. Niejedna osoba ma w domu kilka formularzy – gdy nie uda się dobrze wypełnić takiego druku, wówczas można wziąć nowy druk i ponowić jego wypełnianie. Klienci urzędów skarbowych znakomicie o tym wiedzą. Co zawiera formularz PIT? Ma on w sobie sporo danych, które pozwalają zidentyfikować klientów, czyli imię, nazwisko, nazwę i adres urzędu skarbowego oraz kwoty. Wysokość kwot jest ważną daną, bo ona pozwala zdecydować jaki podatek musi zostać uiszczony. Formularze PIT są znane Polakom w każdym wieku. Osoby młode dopiero poznają PIT i dowiadują się, co to jest. Osoby dojrzałe doskonale PIT znają. Warto zatem postarać się o posiadanie informacji podatkowych, które na pewno przyniosa korzyść niejednej osobie. Nie są one dostępne ogólnie, ale na pewno przydają się niejednej osobie. Czego potrzebują pracownicy? Rozliczeń raz w roku. Zazwyczaj nie dopłacają, ponieważ ich zarobki nie są aż tak wysokie. Jeśli już muszą dopłacić to nie są to duże kwoty, wynoszą najczęściej kilkadziesiąt złotych. Czasami zdarza się, że klienci otrzymują zwrot nadpłaconego podatku. I to jest dla nich bardzo miła nowina. Mogą zaplanować wydatkowanie nadprogramowych pieniędzy. Klienci są zainteresowani taką kwotą, ponieważ traktują to jako bonus, bez którego o wiele trudniej byłoby im żyć. PIT to nasza codzienność, bo podatki płacić trzeba koniecznie.

POTRZEBA PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA WSI CZ. II

Wobec tak licznie napływającego, do grupy ludności produkcyjnej, pokolenia z drugiego wyżu demograficznego, nie należy się spodziewać zmniejszenia bezrobocia na wsi. Należy jednak przedsięwziąć jakieś kroki, aby zapobiec dalszemu jego wzrostowi.

Read the rest of this entry »