elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Kryterium niezależności

Na potrzeby rozporządzenia o pomocy dla MSP zostały zdefiniowane małe i średnie przedsiębiorstwa, przez które rozumie się przedsiębiorstwa, które:

Read the rest of this entry »

ROZPORZĄDZENIE O POMOCY DLA MSP

W polskiej ustawie zasada de minimis została ustanowiona w art. 2, który koresponduje z treścią rozporządzenia ustanawiającego regułę de minimis. Trzeba jednak zwrócić uwagę na wyjątki przewidziane w ustawie i rozporządzeniu. We wspomnianym art. 2 ustawy zawarto postanowienie, iż zasady de minimis nie stosuje się w przypadku pomocy sektorowej i eksportowej. O ile ta ostatnia kategoria pomocy jest również przewidziana w rozporządzeniu, a więc w tym przypadku taki rodzaj pomocy podlega procedurze notyfikacyjnej, w wyniku której Komisja ocenia zgodność przyznawanej pomocy z artykułami 87 (92) i 88 (93) TWE, o tyle pomoc sektorowa przyznawana w Polsce niezależnie od jej wielkości podlega regulacjom ustawy, określonym w głównej mierze w art. 14 i 15 ustawy. Negatywnie należy ocenić brak odniesienia do kolejnych dwóch wyłączeń od zasady de minimis zawartych w rozporządzeniu Komisji. Chodzi tutaj o pomoc przyznawaną przedsiębiorstwom w branży transportowej i działalności, o których mowa w załączniku I do

Read the rest of this entry »

POMOC PUBLICZNA

Program nie jest aktem normatywnym, lecz jedynie programem wydawania środków publicznych w ramach istniejących możliwości. Pomoc publiczna ma być udzielana przez specjalne fundusze, które będą zawierać umowy cywilnoprawne w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcy. Program zakłada wykorzystanie środków już przeznaczonych na wspieranie MSP, a także dofinansowanie ze środków funduszu stabilizacyjnego, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz stabilizacyjny ma wynieść 70 min zł, tzw. resz- tówka Skarbu Państwa (mniejszościowe pakiety akcji i udziałów) – 200 min zł oraz dotacja budżetowa w wysokości około 100 min zł. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej system zostanie zasilony środkami z funduszy strukturalnych w wysokości ok. 750 min zł. Wydaje się, że kwoty wymienione w programie nie są realne do osiągnięcia. W szczególności utworzenie specjalnego funduszu będzie się odbywać kosztem budżetu. Sprzedaż akcji/udzialów dokonać się ma poprzez prywatyzację, ale nie wydaje się realne, iż wolą polityczną środki te będą przeznaczone właśnie na ten program. Podobnie dotacja budżetowa rodzi te same obawy. W końcu założenie, iż większość środków uda się uzyskać z środków strukturalnych Unii, również nie jest dobrym założeniem podstaw finansowania programu.

Read the rest of this entry »

PODSTAWA PRZYZNAWANIA POMOCY CZ. II

Jeden z projektów wchodzących w skład ww. pakietu antykryzysowego został już uchwalony przez Sejm i wszedł w życie 30 września 2002 r. Chodzi mianowicie o ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców12. Pozwala ona składać wnioski o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Restrukturyzacji podlegają znane na dzień 30 czerwca 2002 r. zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków zniesionych, wpłat z zysku, należności celnych. Postępowanie restrukturyzacyjne wszczynane jest wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie 45 dni od daty wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 października 2002 r. do dnia 15 listopada 2002 r. włącznie.

Read the rest of this entry »

PODSTAWA PRZYZNAWANIA POMOCY

W przepisach ustawy Prawo działalności gospodarczej znajduje się ogólna deklaracja działania państwa, które ma zmierzać do wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Stosownie do treści art. 53 p.d.g. państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki do funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poprzez:

Read the rest of this entry »

REALIZACJA POLITYKI PRZYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

Państwo może realizować swoją politykę przyznawania pomocy publicznej korzystając z następujących wyłączeń wskazanych w ustawie:

Read the rest of this entry »

WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ MSP CZ. II

Opinia jest elementem procesu przyznawania pomocy publicznej i pozwala na ocenę jej zgodności z przepisami ex antę, a więc jeszcze przed jej przyznaniem. Prezes powinien wydać opinię w ciągu 60 dni, a w przypadku pomocy w formie poręczeń lub gwarancji oraz programów pomocowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni (art. 24 ust. 2 oraz 25 ust. 3 i 4 ustawy). Pomoc nie może być przyznana do czasu wydania opinii o zgodności lub upływu terminu do jej wydania, z wyjątkiem przypadku, gdy projekt decyzji lub umowy będącej podstawą udzielenia pomocy, nie podlegał obowiązkowi opiniowania (art. 30 ustawy).

Read the rest of this entry »

WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ MSP

Pomoc publiczna dla MSP jest udzielana przez różne instytucje. Podmioty te przede wszystkim winny stosować się do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców9 (dalej zwana ustawą). Ustawa jest najważniejszym aktem prawnym regulującym dopuszczalność udzielania pomocy publicznej. Wprowadzono w niej generalny zakaz przyznawania wsparcia przedsiębiorcom oraz określono wiele przypadków, w których pomoc jest po spełnieniu wielu warunków dopuszczalna. Generalnie ustawa jest skonstruowana w sposób niezwykle chaotyczny, co utrudnia jej stosowanie.

Read the rest of this entry »

DEFINICJA MSP CZ. III

Ustawa wprowadza dwa warunki pozwalające uznać przedsiębiorcę za MSP. Pierwszy jest uzależniony od liczby pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy. Mowa zatem o osobach zatrudnionych u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Brak wskazania, kogo należy rozumieć za pracownika, pozwala w tym wypadku na posiłkowe zastosowanie przepisów Kodeksu pracy. Ustawodawca odnosi się do poprzedniego roku obrachunkowego. Również w tym przypadku zachodzi potrzeba odwołania się do innego aktu prawnego, w którym określa się, co rozumie się poprzez rok obrotowy, czyli rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości8). Ustawa p.d.g. wyjaśnia w jaki sposób określać tę wielkość w przypadku podmiotów nowo założonych. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także przewidywane średnioroczne zatrudnienie, oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Dodatkowo, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych przedsiębiorca nie może przedstawić dokumentów świadczących, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 54 ust. 2 albo w art. 55 ust. 2, przedsiębiorca może złożyć oświadczenie na piśmie, które zastępuje dokumenty poświadczające spełnienie tych warunków.

Read the rest of this entry »

Bezrobocie jest efektem braku popytu na pracę

Ten zaś jest uzależniony od wielu czynników, jednak w obecnych warunkach gospodarczych regionu istotne są zmiany w strukturze zatrudnienia. Badanie struktury zatrudnienia wykazało, że:

Read the rest of this entry »