elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE A POLITYKA REGIONALNA KRAJU

Na początku opracowania wspomniano o jeszcze jednym problemie natury prawnej pojawiającym się w kontekście specjalnych stref ekonomicznych. Chodzi tu o umiejscowienie stref w polityce regionalnej państwa, która ma swoje podstawy w ustawie o zasadach wspierania rozwoju regionalnego23. Zgodnie z tą ustawą polityka regionalna ma opierać się na narodowej strategii rozwoju regionalnego24, która uwzględnia w szczególności takie aspekty, jak:

Read the rest of this entry »

Istnienie stref ekonomicznych, jako formy udzielania pomocy publicznej

Istnienie stref ekonomicznych, jako formy udzielania pomocy publicznej, było nie do przyjęcia przez Komisję, jako niezgodne z acquis communautaire i stało się, obok problemu z pomocą publiczną udzielaną polskiemu hutnictwu, najpoważniejszą przeszkodą w zamknięciu wymienionego obszaru negocjacyjnego. Negocjacje w tym obszarze zostały zamknięte dopiero 20 listopada 2002 r., później zostały zamknięte tylko tak trudne i ważne działy, jak „Rolnictwo” oraz „Finanse i budżet”. Zamknąwszy rozdział „Polityka konkurencji”, polscy negocjatorzy i Komisja Europejska doszli do następującego porozumienia w kwestii pomocy publicznej udzielanej w specjalnych strefach ekonomicznych:

Read the rest of this entry »

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH CZ. II

Zgodnie z zapisem ustawowym Specjalna Strefa Ekonomiczna (dalej również SSE) to wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium Polski (na terenie której może być prowadzona działalność gospodarcza), która została utworzona celem przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium kraju, w szczególności przez:

Read the rest of this entry »

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH

Podstawą utworzenia w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych stała się ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych5. Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów powstało 17 stref ekonomicznych: częstochowska, kamiennogórska, katowicka, kostrzyńsko-słubicka, „Krakowski Park Technologiczny”, legnicka, łódzka, mazowiecka, „Europark Mielec”, słupska, SSE „Starachowice”, suwalska, „Europark Wisłosan”, SSE Tczew, wałbrzyska, warmińsko-mazurska oraz „Żarnowiec”. Obecnie istnieje 14 stref, ponieważ strefy częstochowska, mazowiecka oraz „Europark Wisłosan” zostały zlikwidowane z powodu niskiego stopnia zagospodarowania, wynikającego przede wszystkim z ułomności w zarządzaniu strefami.

Read the rest of this entry »

Ograniczenie wzrostu bezrobocia jest priorytetem projektowanych staw

Rząd oprócz projektów nowych aktów normatywnych proponuje plany wyibidem. korzystywania istniejących narzędzi i kierowania strumieni funduszy wsparcia przedsiębiorcom celem stworzenia nowych miejsc pracy. Cały pakiet antykryzysowy ma również pomóc przedsiębiorcom, którzy utracili płynność Finansową w związku z dużymi obciążeniami fiskalnymi.

Read the rest of this entry »

Przepisy rozporządzenia o pomocy dla MSP

Pułapy wskazane w punktach 1 i 2 stosują sit do natężenia pomocy obliczonej albo jako procent kosztów pierwszorzędnych inwestycji, albo jako procent kosztów wynagrodzeń za pracę przy przeprowadzeniu inwestycji (pomoc dla tworzenia miejsc pracy) albo jako ich kombinacja, pod warunkiem że pomoc nie przekroczy najbardziej korzystnej kwoty będącej wynikiem zastosowania którejkolwiek metody obliczania. ustawie. Obecnie realizowany przez Ministerstwo Gospodarki program tzw. domów polskich, mający wspierać polskich małych i średnich przedsiębiorców za granicą, w głównej mierze poprzez dofinansowanie ich udziału w wystawach, targach i innego typu promowania, jest realizowany w głównej mierze w oparciu (i z wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi) o klauzulę de mutimis, zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy.

Read the rest of this entry »

UE I NIEZWYKŁA WAGA MSP

Polska, podobnie jak poszczególne kraje członkowskie UE, dostrzega niezwykłą wagę MSP i stara się tworzyć przyjazne otoczenie prawne dla tego typu przedsiębiorców oraz tworzy programy pomocowe, które mają ich stymulować.

Read the rest of this entry »

Kryterium niezależności

Na potrzeby rozporządzenia o pomocy dla MSP zostały zdefiniowane małe i średnie przedsiębiorstwa, przez które rozumie się przedsiębiorstwa, które:

Read the rest of this entry »

ROZPORZĄDZENIE O POMOCY DLA MSP

W polskiej ustawie zasada de minimis została ustanowiona w art. 2, który koresponduje z treścią rozporządzenia ustanawiającego regułę de minimis. Trzeba jednak zwrócić uwagę na wyjątki przewidziane w ustawie i rozporządzeniu. We wspomnianym art. 2 ustawy zawarto postanowienie, iż zasady de minimis nie stosuje się w przypadku pomocy sektorowej i eksportowej. O ile ta ostatnia kategoria pomocy jest również przewidziana w rozporządzeniu, a więc w tym przypadku taki rodzaj pomocy podlega procedurze notyfikacyjnej, w wyniku której Komisja ocenia zgodność przyznawanej pomocy z artykułami 87 (92) i 88 (93) TWE, o tyle pomoc sektorowa przyznawana w Polsce niezależnie od jej wielkości podlega regulacjom ustawy, określonym w głównej mierze w art. 14 i 15 ustawy. Negatywnie należy ocenić brak odniesienia do kolejnych dwóch wyłączeń od zasady de minimis zawartych w rozporządzeniu Komisji. Chodzi tutaj o pomoc przyznawaną przedsiębiorstwom w branży transportowej i działalności, o których mowa w załączniku I do

Read the rest of this entry »

POMOC PUBLICZNA

Program nie jest aktem normatywnym, lecz jedynie programem wydawania środków publicznych w ramach istniejących możliwości. Pomoc publiczna ma być udzielana przez specjalne fundusze, które będą zawierać umowy cywilnoprawne w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcy. Program zakłada wykorzystanie środków już przeznaczonych na wspieranie MSP, a także dofinansowanie ze środków funduszu stabilizacyjnego, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz stabilizacyjny ma wynieść 70 min zł, tzw. resz- tówka Skarbu Państwa (mniejszościowe pakiety akcji i udziałów) – 200 min zł oraz dotacja budżetowa w wysokości około 100 min zł. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej system zostanie zasilony środkami z funduszy strukturalnych w wysokości ok. 750 min zł. Wydaje się, że kwoty wymienione w programie nie są realne do osiągnięcia. W szczególności utworzenie specjalnego funduszu będzie się odbywać kosztem budżetu. Sprzedaż akcji/udzialów dokonać się ma poprzez prywatyzację, ale nie wydaje się realne, iż wolą polityczną środki te będą przeznaczone właśnie na ten program. Podobnie dotacja budżetowa rodzi te same obawy. W końcu założenie, iż większość środków uda się uzyskać z środków strukturalnych Unii, również nie jest dobrym założeniem podstaw finansowania programu.

Read the rest of this entry »